Sainte-Rose (c.1923-1924) - Marc-Aurčle Fortin

Sainte-Rose (c.1923-1924) - Marc-Aurčle FortinCopyright © 2001 - 2020 Galerie Jean-Pierre Valentin