Sainte-Rose (c.1923-1924) - Marc-Aurčle Fortin





Sainte-Rose (c.1923-1924) - Marc-Aurčle Fortin



Copyright © 2001 - 2018 Galerie Jean-Pierre Valentin