Sainte-Rose (c.1937) - Marc-Aurčle Fortin

Sainte-Rose (c.1937) - Marc-Aurčle FortinCopyright © 2001 - 2019 Galerie Jean-Pierre Valentin