Saint-Urbain (c.1924) - Marc-Aurčle Fortin

Saint-Urbain (c.1924) - Marc-Aurčle FortinCopyright © 2001 - 2021 Galerie Jean-Pierre Valentin