Sainte-Rose (c.1930/32) - Marc-Aurčle Fortin

Sainte-Rose (c.1930/32) - Marc-Aurčle FortinCopyright © 2001 - 2021 Galerie Jean-Pierre Valentin